Jerry Rice Authentic Jersey  Górski, Lubecki. Kancelaria. | Warszawa

Zmiany w prawie

essay help book report

Przedawnienie

W roku 2018 doszło do istotnej pod kątem dochodzenia roszczeń zmiany przepisów kodeksu cywilnego w zakresie przedawnienia. Od 9 lipca 2018 r. nastąpiła zmiana art. 118 kodeksu cywilnego wprowadzająca następujące brzmienie tego przepisu:

„Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.”

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że skróceniu uległ ogólny dziesięcioletni termin przedawnienia do sześciu lat. Jednakże najważniejszą zmianą jest wprowadzenie przez ustawodawcę nowej zasady liczenia terminu przedawnienia, zgodnie z którą termin przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego. Jest to korzystna zmiana dla wierzycieli, bowiem nawet jeśli termin przedawnienia nastąpi w trakcie trwania roku kalendarzowego – zgodnie z poprzednim brzmieniem art. 118 kodeksu cywilnego – to i tak wierzyciel będzie mógł skutecznie złożyć powództwo do dnia 30 grudnia włącznie, bowiem 31 grudnia nastąpi przedawnienie, a w konsekwencji brak możliwości sztucznego dochodzenia roszczenia na drodze sądowej.

Niewątpliwie skrócenie dziesięcioletniego terminu przedawnienia nie jest korzystne dla potencjalnych wierzycieli, niemniej w przypadku przedsiębiorców tę zmianę należy ocenić jako korzystną. Wskazać należy, że roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przedawniają się w terminie trzech lat – co do zasady. Tym samym skrócenie przez ustawodawcę ogólnego terminu dziesięcioletniego nie ma negatywnych konsekwencji dla przedsiębiorców.

Ustawodawca wprowadził także większą ochronę konsumentów. Zgodnie z art. 1171 kodeksu cywilnego w wyjątkowych przypadkach sąd może, po rozważeniu interesów stron, nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi, jeżeli wymagają tego względy słuszności. Jest to zupełnie nowa zasada wprowadzona do prawa cywilnego, jednak analizując orzecznictwo zauważyć należy, że sądy poprzez normę wskazaną w art. 5 kodeksu cywilnego wyrobiły podobną praktykę.

Custom made article writing essays that can carry out our your family needs. Our business will be here for yourself. We create interesting essays of excessive-higher quality that fulfill all of the demands writing help

You can’t even picture what percentage of your academic health problems are generally remedied the minute you choose to call for seasoned professional guidance and spend on essay records pay for essay

essay writer service